Misaki

13 tekstów – auto­rem jest Mi­saki.

Księżyc

Dziś księżyc wstał w ko­lorze krwi, zwias­tując to co miało na­dejść, krwawą rzeźnię na ba­ran­kach te­go świata.
Składając nas w ofie­rze wasze­mu Bo­gu, posążko­wi z mie­dzi i złota, pil­nu­jecie aby krew nie ubroczyła [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 listopada 2013, 17:28

Do Śmierci

Dla niektórych Śmierć jest straszną pos­ta­cią, dla mnie jed­nak jest aniołem.
Pięknym, mrocznym aniołem, który przychodzi po nasze os­tatnie tchnienie, po naszą duszę, by później zesłać w dół do Piekła na wieczną [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 października 2013, 14:05

* * *

Gdy mój Anioł łas­ka­wie spoj­rzy na mnie i przychy­li się do nasze­go spot­ka­nia tam, pozwól, mój miły Pa­nie utonąć mi w Swych ramionach.

Pozwól choć przez chwilę poczuć, że Ty ro­man­ty­ku naszych czasów, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 7 lipca 2013, 11:50

Zanim odejdę

Za­nim odejdę, chciałabym Ci po­wie­dzieć, że Cię kocham.
Choć wiem, że Ty kochasz tyl­ko moją zewnętrzną powłokę, bo w środ­ku jes­tem słaba i niema za co mnie kochać.
Jes­tem słaba, bez uczuć, gdyż wy­marły od me­teorytów bólu i tęskno­ty.
Więc wiedz, że jes­teś dla mnie wszys­tkim choć ja dla Ciebie jes­tem nikim. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 maja 2013, 14:02

Gdziekolwiek

Gdziekol­wiek byś się udał otaczają Cię szarzy ludzie skry­wający mroczne tajemnice.

Idąc chod­ni­kiem Two­je kro­ki od­bi­jają się echem od brud­nych ścian.

Lecz jest miej­sce gdzie Twe kro­ki są mu­zyką, jest to mój świat w którym lśnisz pełną gamą barw.

Choć ja dla Ciebie jes­tem ta­ka ja inni. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 9 maja 2013, 13:08

Idę swoją drogą, pełną niep­rze­widzianych zakrętów, wy­boi i upadków,
bo wiem, że nikt za mną nie pójdzie. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 11 kwietnia 2013, 09:56

Ciemność

Żyjąc w ciem­ności po pew­nym cza­sie sta­jesz się jej częścią,
Nie wiele znaczącą plamą w kącie pokoju.
Kiedyś zos­ta­niesz za­malo­wany białą farbą jak pop­la­miona ściana.
Do­piero czer­wo­ne pla­my krwi odznaczą się na białej powierzchni.
Czer­wo­ne smu­gi na ścianach i su­ficie, to będzie znak, że wróciłeś. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 10 kwietnia 2013, 16:31

Chcę żebyś

Kiedy będę umierać chcę żebyś był przy mnie, na­wet jeżeli będziesz moim wrogiem.
Chcę żebyś sie­dział obok i trzy­mał mnie za rękę.
Żebyś pa­lił pa­piero­sa, abym os­tatni raz mogła poczuć za­pach daw­nych lat młodości.
A kiedy już będę tyl­ko zim­nym ciałem na białej pościeli, chce żebyś uro­nił łzę na wspom­nienie o mej duszy która będzie pat­rzyła na Ciebie spod sufitu. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 27 marca 2013, 21:22

Gdziekolwiek

Gdziekol­wiek byś się udał otaczają Cię szarzy ludzi skry­wający mroczne ta­jem­ni­ce. Idąc chod­ni­kiem Two­je kro­ki od­bi­jają się echem od brud­nych ścian. Lecz jest miej­sce gdzie Two­je kro­ki są mu­zyką, jest to mój świat w którym lśnisz pełnią barw wyróżniając się z tłumu. Coć ja dla Ciebie jes­tem ta­ka jak inni. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 5 marca 2013, 20:41

Szept

Twój szept roz­brzmiewający w mo­jej głowie.
Po­wiedz "żeg­naj" swo­jemu człowie­czeństwu będąc tu przy mnie, stań się dzi­ka i wol­na jak wiatr w po­lu. Lecz pa­miętaj, jut­ro, gdy wsta­nie świt znów będziemy sobą, wszys­tko wróci do nor­malności i zno­wu będziesz zwykłą dziew­czyną z sąsiedztwa. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 4 marca 2013, 20:23
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Misaki

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność